Lainaehdot

Alla määritellään ne ehdot, joilla OPR-Vakuus Oy (luotonantaja) myöntää Pikavippi.fi-pikalainan (pikavippi) sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija). Lainan voi saada täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jolla ei ole luottohäiriömerkintää. Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottokelpoisuuden, jonka jälkeen antaa luottopäätöksen sähköisesti. Luotonantajan hyväksymä lainahakemus yhdessä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa kuluttajaluottosopimuksen lainanhakijan ja luotonantajan välille. Luotonantaja voi harkintansa mukaan ja erityistä syytä ilmoittamatta olla myöntämättä pikavippiä.

Pikavipin hakeminen
Hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella, tekstiviestillä tai muulla luotonantajan hyväksymällä ja esittämällä tavalla.

Pikavipin määrä ja laina-aika
Pikavipin määrä ja laina-aika on lainanhakijan valittavissa luotonantajan tarjoamien vaihtoehtojen mukaan. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun pikavippi on maksettu lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä. Pikavippi on maksettava takaisin korkoineen ja kuluineen viimeistään valitun maksuajan mukaisina eräpäivinä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikavippi takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.

Pikavipin kulut ja takaisinmaksu
Pikavippi ja siihen lisätyt toimituskulut sekä korko maksetaan takaisin laskulla tai laskuilla, jotka luotonantaja lähettää lainanhakijalle. Toimituskulujen määrä kullekin lainasummalle on esitetty hinnastossa ja niiden määrä on yksilöity kuluttajaluottosopimuksessa. Pikavipille lasketaan hinnastossa esitettyä ja kuluttajaluottosopimuksessa yksilöityä vuosikorkoa 30 päivän kuluttua laina-ajan alkamisesta. Korko lasketaan avoinna olevalle pääomalle todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana 365/366:tta.Pikavipin KSL:n mukainen todellinen vuosikorko on 49,59 %.

Maksun viivästyminen
Mikäli pikavippiä tai sen kuukausierää ei kokonaisuudessaan kuluineen ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään avoimelle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja lopullisesti erääntynyt velka peritään oikeusteitse. Kaikista perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi. Luotonantaja voi siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Eräpäivän siirto
Osapuolet voivat sopia eräpäivän siirtämisestä maksuviivästyksestä aiheutuvien kustannusten välttämiseksi. Eräpäivän siirto onnistuu maksamalla luoton toimituspalkkio luoton maksulomakkeella luoton alkuperäiseen eräpäivään mennessä. Eräpäivän siirrosta peritään kulloinkin voimassaoleva siirtomaksu, joka ilmoitetaan asiakkaalle ennen eräpäivän siirtoa.

Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
Luotonantaja voi luottotietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, milloin

   a. luotonantajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus
   b. maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja
   c. maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesta lainanhakijasta riippumattomasta syystä.

Pikavipin poikkeuksellinen erääntyminen

Pikavippi erääntyy maksettavaksi luotonantajan kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainanhakija laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen tulee voimaan neljän viikon tai, jos lainanhakijalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty lainanhakijalle. Jos lainanhakija edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luotonantaja ottaa huomioon kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n säännökset maksun viivästymisestä lainanhakijasta riippumattomasta syystä. Mikäli lainanhakija on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa Pikavipin myöntämiseen tai lainanhakija on muuten syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen, eikä lainanhakija korjaa menettelyään luotonantajan esittämästä korjauskehotuksesta huolimatta, on luotonantajalla tämän jälkeen oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva Pikavippi korkoineen ja muine maksuineen maksettavaksi kahden viikon kuluessa erääntymisilmoituksen lähettämispäivämäärästä. Pikavippi erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi, jos lainanhakija kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat ennakkotiedot ja sopimusehdot. Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

  • lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
  • ilmoitus peruuttamisesta
  • paikka ja päiväys
  • lainanhakijan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajan osoitteeseen:
OPR-Vakuus Oy
PikaVippi, Peruuttamisilmoitus
Lautatarhankatu 8 B
00580 HELSINKI

Peruuttamisilmoituksen voi myös lähettää faksilla numeroon 020 741 2031. Luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Mikäli kysymyksessä on alle 200 euron luotto, on Luotonantajalla kuitenkin oikeus periä luotonsaajalta luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Lainanhakija sitoutuu palauttamaan viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Muut ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheutuvasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 € / h. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoitetulle tilille maksettua pikavippiä joko tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainanhakijasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Pikavippi maksetaan lainanhakijan tilille yksinomaan asiakkaan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa siitä, että hakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen. Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikavippeihin.

Vastuu palvelusta

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms., eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa. Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten, kuten rekisteriselosteessa on ilmoitettu.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan.

Yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 HELSINKI
puh. 010 366 5200

Tämän palvelun tuottamiseen sovelletaan Suomen lakia. Pikavipin ennakkotiedot on annettu Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa ja sopimusehdoissa sekä sopimussuhteessa käytetään suomen kieltä. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Rekisteriseloste

Asiakaspalvelu

Avoinna joka päivä 8-22
Puhelin
020 741 2030
Avoinna arkisin klo 9-18
Sähköposti
asiakaspalvelu@pikavippi.fi
Chat
Chat

Pikavippi.fi perustiedot

  • Lainojen todellinen maksimi vuosikorko 49,6 %
  • Minimi ja maksimi laina-aika aina 184 päivää
  • Esimerkki: 300€ lainassa korkokulut 75€, kokonaiskulut siis 375€
14.09.2017
Tiedote Pikavippi.fi-lainapalvelun päättymisestä Uusien Pikavippi.fi-lainojen myöntäminen on... Lue lisää...
21.06.2017
Lainapalvelumme on avoinna juhannuksena seuraavasti: Juhannusaattona pe 23.6. klo 8.00-16.00... Lue lisää...
23.05.2017
Helatorstaina 25.5.2017 lainapalvelumme on auki normaalisti 8-22. Huomioithan, että... Lue lisää...
17.05.2017
Tiesithän, että pikavippiä voi hakea kätevästi tekstiviestillä. Tekstiviestihakemus lähetetään... Lue lisää...